به طور کلی توسعه تجارت عبارت است از رشد تجاری همراه با تغییرات بنیادین در امور بازرگانی و افزایش ظرفیت‌های تجاری اعم از ظرفیت‌های مالی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی شرکت. این توسعه می تواند به صورت توسعه در انواع محصولات و خدمات شرکت و یا توسعه بازار محصولات  و همچنین بهینه سازی محصولات و خدمات صورت بگیرد.

شرکت پرشین ترامند با کادری ویژه آماده ارائه خدمات مشاوره مدیریت و اجرای فرایند ایجاد و ارتقاء ساختار تجاری شرکت شما است.در توسعه تجارت، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد توسعه تجارت با تغییرات بنیادین در عملکرد شرکت همراه است. تعدادی از این تغییرات عبارت‌اند از:

 

افزایش سهم بازار و کاهش هزینه ها

افزایش میزان فروش و سرعت اجرای امور بازرگانی.

افزایش ثروت داخلی و رفاه کارکنان

دستیابی به بازارهای جدید.