ریبون بلندر، مخلوطکن و مخازن استیل

قابل استریل با بخار